Zagadnienia do ustnego egzaminu inżynierskiego

Przedmioty kierunkowe dla wszystkich studentów kierunku Transport

Mechanika techniczna:

 1. Zasady statyki.
 2. Momenty siły względem punktu i osi.
 3. Opór przy toczeniu się ciał.
 4. Metoda Rittera.
 5. Twierdzenie Steinera.
 6. Praca siły. Przykłady energii potencjalnej.

Wytrzymałość materiałów:

 1. Wykres σ(ε) Granice wytrzymałości.
 2. Liczba Poissona. Eksperymentalne metody wyznaczania.
 3. Hipotezy wytrzymałościowe. Zakres przydatności.
 4. Przykładowe wykresy sił i momentów przy zginaniu.
 5. Zginanie czyste. Przykłady.
 6. Parametry belki wpływające na ugięcie.

Środki Transportu:

 1. Podać definicję wydajności maszyn pracujących ruchem ciągłym i przerywanym.
 2. Podać definicję udźwigu dla suwnicy.
 3. Co to są bierne środki transportu, co to są czynne środki transportu?
 4. Narysować, zwymiarować i omówić zjł. utworzoną na bazie europalety.
 5. Narysować schemat kinematyczny mechanizmu podnoszenia suwnicy z wielokrążkiem o przełożeniu iwk = 4, 6 lub 8 i podać wzór na moc silnika do napędu tego mechanizmu.
 6. Narysować schemat kinematyczny żurawia budowlanego, wrysować system olinowania mechanizmu wodzenia i mechanizmu podnoszenia.
 7. Narysować schemat kinematyczny przenośnika taśmowego z napędem jednobębnowym i napinaniem ciężarowym taśmy, podać wzór na moc silnika do napędu tego przenośnika.
 8. Omówić problem „obciążenia od wiatru w ustrojach stalowych dźwignic”.

 

Zagadnienia dla specjalności: Mechanika i Eksploatacja Lotnicza

 1. Siła nośna statku powietrznego – powstawanie, prawo Bernouliego.
 2. Siły, momenty działające na samolot – układ odniesienia, relacje sił w poszczególnych fazach lotu.
 3. Klasyfikacja struktur płatowca statku powietrznego – zasadnicze elementy struktury w zależności od jego rodzaju. Podać przykłady odnoszące się do poszczególnych elementów klasyfikacji.
 4. Elementy mechanizacji skrzydła statku powietrznego – przeznaczenie, rodzaje, omówić z uwzględnieniem elementów aerodynamiki statku powietrznego.
 5. Charakterystyka instalacji paliwowej samolotu – przeznaczenie, zasadnicze elementy, zasady eksploatacji.
 6. Charakterystyka instalacji hydraulicznej statku powietrznego – przeznaczenie, zasadnicze elementy, zasady eksploatacji.
 7. Charakterystyka instalacji elektrycznej statku powietrznego – przeznaczenie, zasadnicze elementy, zasady eksploatacji.
 8. Klasyfikacja poszczególnych grup przyrządów pokładowych statku powietrznego – przeznaczenie, zasada działania poszczególnych grup przyrządów, zasadnicze przyrządy pokładowe.
 9. Klasyfikacja napędów lotniczych – przeznaczenie, podział, budowa, ogólna charakterystyka działania.
 10. Omówić zasady i głowne dokumenty certyfikacyjne statku powietrznego.
 11. Pojęcie zdatności do lotu statku powietrznego. Organizacje zapewniające zdatność do lotu statku powietrznego – przeznaczenie, struktura organizacyjna.
 12. Zasady licencjonowania personelu technicznego obsługi statków powietrznych – typy licencji, wymagania formalno – prawne, możliwe ścieżki licencjonowania.
 13. Omówić budowę i przeznaczenie elementów łopaty wirnika nośnego śmigłowca.
 14. Omówić układy i elementy przenoszenia mocy śmigłowca.
 15. Na podstawie wykresu mocy niezbędnej i rozporządzalnej śmigłowca dwusilnikowego omówić prędkości eksploatacyjne podczas lotu na jednym i dwóch silnikach.
 16. Omówić sterowanie kierunkowe śmigłowca jednowirnikowego ze śmigiełkiem ogonowym oraz inne ekwiwalentne układy sterowania śmigłowcem jednowirnikowym.
 17. Przeznaczenie i ogólna budowa instalacji przeciwoblodzeniowych i odladzających statków powietrznych.
 18. Warunki powstawania pożaru na statku powietrznym, czynne i bierne metody walki z pożarem. Budowa instalacji przeciwpożarowych.
 19. Pojęcia podstawowe z zakresu eksploatacji. Stany eksploatacyjne statku powietrznego. Wskaźniki eksploatacyjne.
 20. Podać ogólne zasady magazynowania wyrobów lotniczych.
 21. Jakie czynności i sprawdzenia należy wykonać przy pobieraniu wyrobu lotniczego z magazynu przed jego zabudową na statku powietrznym.
 22. Omówić zasady przechowywania statków powietrznych.
 23. Rodzaje podwozi statków powietrznych – przeznaczenie i budowa.
 24. Omówić zasady kołowania i holowania statku powietrznego.
 25. Omówić zasady bezpieczeństwa i p. poż. podczas pracy na sprzęcie lotniczym i w warsztacie.
 26. Kiedy wyrób lotniczy uważany jest za niezdatny według Part M.
 27. Główne zasady i dokumentacja związana z utrzymywaniem ciągłej zdatności do lotu.
 28. Przyczyny i czynniki powstawania niesprawności.
 29. Przeznaczenie, główne agregaty i działanie instalacji klimatyzacji statku powietrznego.
 30. Przeznaczenie, główne agregaty i działanie instalacji olejowej statku powietrznego.

 

Zagadnienia dla specjalności: Nawigacja Powietrzna

 1. Pomoce i systemy nawigacyjne stosowane w transporcie lotniczym w aspekcie wybranych trzech międzynarodowych dokumentów.
 2. Wymienić 10 zasadniczych systemów nawigacyjnych pokładowo – naziemnych i krótko je scharakteryzować.
 3. Nawigacyjny trójkąt prędkości, elementy składowe i ich charakterystyka
 4. Czas, jego rodzaje i zależności pomiędzy nimi.
 5. Sposoby definiowania zbieżności południków i obliczenia w wybranej metodzie.
 6. Radionamiar i jego elementy składowe
 7. Charakterystyka metod lotu do radiolatarni.
 8. Punkt Krytyczny i sposób obliczanie jego położenia.
 9. Rodzaje map lotniczych i ich charakterystyka (wymienić przynajmniej 8).
 10. Wymagania dotyczące certyfikacji przewoźnika lotniczego i nadzoru i ich charakterystyka.
 11. Stosowane dokumenty ICAO i ich charakterystyka
 12. Wypełnić formularz „Plan lotu” i omówić
 13. Charakterystyka typów NOTAM-ów, napisać aktualny, dowolny NOTAM w wersji standardowej i „Q”.
 14. Charakterystyka SNOWTAM, napisać aktualny, dowolny SNOWTAM.
 15. Cykl AIRAC i obowiązujące wyprzedzenia, związane z podawaniem informacji
 16. Charakterystyka AIP Polska
 17. Charakterystyka Lotniczej Sieci Łączności Stałej (AFTN) i struktura depeszy AFTN.
 18. Procedura podejścia do lądowania wg. ILS dla wybranego lotniska – występujące elementy z opisem.
 19. Podział operacji terminalowej z punktu widzenia funkcjonalnego
 20. Operacje terminalowe, związane z przylotami i odlotami. Rodzaje przesyłek.
 21. Odprawa załogi i statków powietrznych. Skład załogi, obowiązki pracowników pokładowych.
 22. Rodzaje informacji PIB (Pre-flight Information Bulletin).
 23. Przewóz dzieci, ładunków niebezpiecznych.
 24. Działanie w sytuacjach awaryjnych. Wyposażenie samolotów w apteczki, gaśnice, kamizelki i tratwy ratunkowe- zasady ich użycia.
 25. Zagrożenie terroryzmem- sposoby przeciwdziałania zjawisku.
 26. Licencjonowanie, szkolenie załóg personelu pokładowego.
 27. Fronty atmosferyczne (rodzaje, sposób powstania, prędkość, ruchy powietrza, formowanie). Zjawiska atmosferyczne i ich charakterystyka.
 28. Charakterystyka warstw atmosfery z uwzględnieniem temperatury oraz prezentacja po jednym z wybranych zjawisk akustycznych i optycznych.
 29. Zasadniczy podział chmur i charakterystyka. Charakterystyka mas powietrza, podział, strefy występowania na kuli ziemskiej.
 30. Charakterystyka niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych dla lotnictwa.